Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Obchodná spoločnosť BRANA, s.r.o., Prostredná 48, Svätý Jur 90021, IČO: 46595449, DIČ: 2023480184, IČ DPH SK2023480184, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo 80540/B (ďalej iba „Obchodník“) prevádzkuje na stránke https://www.vinocentrum.sk/svatyjur/eshop elektronický obchod, kde môže tretia osoba (ďalej iba „Zákazník“) nakupovať tovar a služby prezentované na tejto stránke. Nákupný proces sa riadi pravidlami uvedenými v týchto všeobecných obchodných podmienkach ( ďalej „VOP“).

Tieto VOP definujú obchodné podmienky medzi Obchodníkom a Zákazníkom vznikajúce pri kúpe, dodávke a reklamáciách tovaru.

Adresa elektronickej pošty Obchodníka je vinocentrum@gmail.com. Telefónne číslo Obchodníka je 0904563917. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek zmenené alebo aktualizované na stránke https://www.vinocentrum.sk/svatyjur/eshop.

Údaje prezentovaného tovaru na nákupnom portály (najmä dostupnosť, cena, zásoby) nemusia byť v každom okamihu správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Tovar nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok a vykonať jeho dodanie. Tovar predávaný cez nákupný portál je vždy limitovaný výrobnými sériami a skladovými zásobami Obchodníka. V určitých prípadoch Obchodník nebude schopný dodať tovar za cenu a v množstve, ktoré si Zákazník objednal. Na každú takúto skutočnosť bude Zákazník vhodným spôsobom upozornený. V takomto prípade má každá zo strán právo od obchodu odstúpiť.

Objednávanie tovaru

Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky Zákazníkom v nákupnom portáli Obchodníka s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) Obchodníkom v súlade s VOP, inak obchod neprebehne. Ak je objednávka akceptovaná Obchodníkom postupom podľa VOP, Obchodník dodá objednaný tovar v dohodnutej dodacej lehote. Pred odoslaním objednávky Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru uvedenú v objednávke.

Objednávka od Zákazníka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Obchodníkovi a ak bude obsahovať všetky požadované údaje – názov objednávaného tovaru, množstvo, cenu, fakturačnú adresu a kontaktné údaje Zákazníka.

Zákazník posiela Obchodníkovi objednávku cez nákupný portál. Táto objednávka je návrhom na uzavretie obchodu podľa týchto VOP. Odoslaním objednávky prejavuje Zákazník vôľu byť viazaný svojou objednávkou kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky bezodkladne potvrdí prijatie objednávky, t.j. informuje Zákazníka o obdržaní a zaradení objednávky do svojho systému. Elektronické potvrdenie objednávky nie je akceptáciou/prijatím objednávky.

Akceptáciu objednávky Obchodník potvrdí Zákazníkovi zaslaním osobitnej správy do 15 dní od prijatia objednávky, v ktorej oznamuje Zákazníkovi akceptáciu objednávky.

Objednávku môže Zákazník odvolať e-mailom doručeným Obchodníkovi, ak toto odvolanie dôjde Obchodníkovi skôr ako vykoná akceptáciu objednávky.

Márnym uplynutím lehoty na prijatie/akceptáciu objednávky Obchodníkom sa objednávka automaticky zruší.

Ak Obchodník nebude schopný akceptovať objednávku Zákazníka v celom rozsahu (napr. 1 z položiek nebude dostupná), alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný osobitnou správou alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Zákazník je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky pre Zákazníka rezervované. Až akceptáciou Obchodníkom navrhovanej zmeny v objednávke zo strany Zákazníka sa obchod uzatvorí. Márnym uplynutím uvedenej lehoty sa návrh na zmenu považuje za neakceptovaný a objednávka sa zruší v celom rozsahu.

Obchod medzi Obchodníkom a Zákazníkom je uzatvorený akceptáciou objednávky Zákazníka Obchodníkom, alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej Obchodníkom a vykonanej Zákazníkom. Z uzatvoreného obchodu vznikne Obchodníkovi povinnosť predmet kúpy Zákazníkovi odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Zákazníkovi vznikne z uzatvoreného obchodu povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si Obchodník vyhradzuje právo vyžiadať si od Zákazníka dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho. Obchodník je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky požiadať Zákazníka o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti Zákazníka vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak Zákazník nevykoná dodatočnú autorizáciu požadovaným spôsobom a v požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou) ruší od začiatku.

Ak Obchodník zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania bude o tejto skutočnosti informovať Zákazníka. Obchodník i Zákazník je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením obchodu svoju objednávku odvolať/zrušiť.

Obchodník je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar Zákaznikovi aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne Zákazníka, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou Obchodník komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane Obchodníka (napr. podvodné konanie).

Obchodník ani Zákazník nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.

Kúpna cena a platobné podmienky

Zákazník je povinný zaplatiť Obchodníkovi za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa akceptovanej objednávky.

Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme Obchodníka alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Zákazník i Obchodník je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od obchodu (do okamihu prevzatia tovaru) ak je Zákazníkovi oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru si volí kupujúci v procese objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov.

Obchodník vystaví a doručí faktúru Zákazníkovi v súlade s platnými zákonmi SR. Zákazník zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená elektronicky.

Pri odstúpení od obchodu sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Ak bola kúpna cena zaplatená bude vrátená Zákazníkovi najneskôr do 30 dní odo dňa odmietnutia objednávky alebo zrušenia objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností Obchodník oprávnený od Zákazníka požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peň. prostriedkov. Ak je Obchodník povinný vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný, Obchodník vráti Zákazníkovi kúpnu cenu až po vrátení tovaru.

Dodanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote, ktorá je uvedená pri akceptácii objednávky. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu je možné po vzájomnej dohode. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.

Spôsob dodania tovaru volí kupujúci pri objednávaní tovaru z ponúkaných možností.

V určitých prípadoch je Obchodník oprávnený pozmeniť Zákazníkom vybraný spôsob doručenia tovaru na iný pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude Zákazník o tejto skutočnosti informovaný.

Obchodník, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru Zákazníkovi telefonicky, e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou. Kupujúci súhlasí s tým, aby Obchodník poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Zákazník je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

Pri prevzatí tovaru je Zákazník povinný preukázať dopravcovi/doručovateľovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný.

Ak Zákazník neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je Obchodník oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

Pri prevzatí tovaru je Zákazník povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je Zákazník povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín oznámiť Obchodníkovi. Ak je transportné balenie zjavne poškodené má Zákazník právo zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu Zákazník potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Zákazník nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol Zákazníkovi dodaný riadne.

Poškodenie tovaru oznámi Zákazník Obchodníkovi e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných po prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

Obchodník bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré Obchodník alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.

Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol odoslaný v zlej kvalite (pokazený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Pričom však kupujúci musí znášať náklady na jeho opätovnú dopravu na miesto určenia ako aj náklady na vrátenie reklamovaného tovaru Obchodníkovi. Obchodník v tomto prípade nevracia Zákazníkovi cenu za prvú prepravu.

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

Reklamáciu je možné vybaviť telefonicky (v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 21:00) na čísle 0904563917, emailom na adrese vinocentrum@gmail.com alebo poštou na adrese BRANA, s.r.o., Prostredná 48, Svätý Jur 90021

Ochrana osobných údajov

Zákazník vykonaním objednávky dáva súhlas Obchodníkovi na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. pre potreby spracovania objednávky.

Záverečné ustanovenie

Obchodník je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu v elektronickej forme po dobu 5 rokov.

Obchodník nenesie zodpovednosť za stratu tovaru spôsobenú doručovacou službou.

Obchodník nenesie zodpovednosť za stratu informácie o nákupe tovaru a služieb, ktorý je spôsobený v dôsledku zlyhania techniky na strane zákazníka alebo prevádkovateľa telekomunikačných služieb.

Nad činnosťou Obchodníka je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie.